Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được tuyên truyền và đăng ký học tập chuyên đề trong các năm học, gần đây nhất là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2020 “Tăng ...