Trường Mẫu Giáo Dân lập xã Ninh Giang được thành lập năm 1982, do Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang quản lý, trường có 04 điểm lẻ nằm rải rác ở 04 thôn: Thôn Phong Phú 1, Phong Phú 2, Thanh Châu và Hội Thành. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2011 được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trường chuyển đổi sang loại ...